Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@didgames.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 363 432 47. Het adres van Didgames.nl is Potgieterstraat 30, 2032VP, Haarlem, Nederland met KvK-nummer: 67156878.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen (digitale) teambuilding, groepsspellen en borrels aan bedrijven en particulieren.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in de offerte en/of factuur aangegeven. U moet de betaling binnen 10 dagen na factuurdatum voldoen tenzij schriftelijk anders afgesproken. De verzendkosten komen voor uw rekening.

Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.

U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan ons te melden.

Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Artikel 4 – Leveringen borrelpakketjes

Wij leveren borrelpakketjes af op de adressen die u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Wij kunnen nooit garanderen dat u de bestelling voor aanvang van de borrel ontvangt of op een specifieke datum. Door de Corona problematiek of drukte door feestdagen kunnen bestellingen later aankomen. Wij garanderen wel dat u de bestelling binnen 30 dagen na bestelling ontvangt. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Bevestiging en beveiliging

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.

Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij Didgames dat verplicht is volgens de Wet.

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.

 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
 2. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft ontvangen.
 5. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
 6. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
 7. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
 8. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.

Artikel  7 – Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij Didgames dat verplicht is volgens de Wet.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een bedenktijd van minimaal 7 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.

 1. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
 2. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 7 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij Didgames dat verplicht is volgens de Wet.

Het gaat om:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten en/of digitale inhoud te kopen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a.de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
  b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
  b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.

Artikel 9 – Ontbinding door herroeping

De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij Didgames dat verplicht is volgens de Wet.

 1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8 voor mogelijke uitzonderingen).
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
 4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
 5. U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 of 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuur termijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 8. U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor terugsturen niet te betalen.
 9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst.
 10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
  a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
  b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:.
  a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. .
 2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
 3. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Annuleringen digitale uitjes

De opdrachtgever kan alleen per aangetekend schrijven aan Didgames annuleren. Annulering geeft geen recht op wijziging van de geboekte dienst, bestelling of opdracht en evenmin recht op wijziging van het moment van uitvoering. Bij annulering door de opdrachtgever is aan Didgames het volgende verschuldigd:
– indien de annulering geschiedt binnen 20 kalenderdagen voor aanvang van het geboekte; 100% van de overeengekomen prijs;
– indien de annulering geschiedt tot 20 kalenderdagen voor aanvang van het geboekte; 50% van de overeengekomen prijs.

Didgames kan bij zwaarwichtige redenen de boeking annuleren of wijzigen, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden een en ander niet toelaten, of bij onvoorziene (technische) gebreken. In geen geval wordt geld geretourneerd of schade (opgenomen vrije dagen, reiskosten e.d.) vergoed, maar wordt door Didgames een passend alternatief geboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product of dienstverlening. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 13 – Leeftijdsbeperkingen

De website en Producten van Didgames zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende Producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.

Het is niet toegestaan voor Afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 14 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@didgames.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.